MENU
Головна » Статті » Мої статті

Місце та роль адвокатури в реалізації закону про безоплатну правову допомогу

Стаття 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом

1. Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.

2. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.

3. Повноваження адвоката як захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді, для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення та представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами підтверджуються дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Стаття 22. Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі договору:

1. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про ЇЇ надання.

2. У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати.

3. Повноваження адвоката, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються в порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Закону.

4. Адвокат, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов'язаний надати таку допомогу якісно в обсязі та у строки, визначені договором.

Стаття 24. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу:

1. Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі:

1) хвороби адвоката;

2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору;

3) недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, чи Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

2. Заміна одного адвоката іншим проводиться відповідно до вимог, передбачених статтями 21 і 22 цього Закону.

3. Під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний вжити заходів для усунення недоліків у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення.

5. Якщо рішення про заміну адвоката прийнято відповідно до пунктів 2-4 частини першої цієї статті, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може внести пропозицію до відповідного головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо виключення такого адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, чи Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

Стаття 26. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги:

1. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України (254к/96-ВР), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;

2) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;

3) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору, має всі обов'язки, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (5076-17), іншими законами України.

(Частина друга статті 26 зі змінами, внесеними згідно із Законом) Ми не вдаємося до коментування наведених норм Закону, оскільки студентам не доведеться користуватися ними під час навчання, але звертаємо увагу на те, що адвокати, які виявлять бажання співпрацювати з центрами (суб'єктами надання вторинної правової допомоги), виникнуть певні контрактні вимоги, які доведеться не лише ретельно і сумлінно виконувати, оскільки оплата праці адвоката буде здійснюватися коштом державного бюджету, але і дбати про службову моральність, вчитися уміння використовувати всі можливості у відстоюванні інтересів дорученого державою клієнта.

Слід ураховувати, що управління системою надання безоплатної правової допомоги та її фінансування, а відтак і контролю Законом покладено на Кабінет Міністрів України, про що детально йдеться у статтях 27,28 та 29 Закону

Кабінет Міністрів України:Слід ураховувати, що управління системою надання безоплатної правової допомоги та її фінансування, а відтак і контролю Законом покладено на Кабінет Міністрів України, про що детально йдеться у статтях 27,28 та 29 Закону

- затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (1362-2011-п);

- встановлює порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі (8-2012-п);

- встановлює порядок і умови укладення договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі (8-2012-п);

- встановлює порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб (1363-2011-п);

- встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Частину першу статті 27 доповнено пунктом 5 згідно із Законом.

Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги

1. Міністерство юстиції України:

1) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації політики держави у сфері надання безоплатної правової допомоги;

2) здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

3) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

4) утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

5) подає до Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги;

6) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

7) встановлює порядок ведення головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору;

8) забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

9) аналізує практику застосування цього Закону;

10) затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги;

11) співпрацює з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації цього Закону;

12) затверджує Типове положення про установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) затверджує порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) затверджує Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

15) виконує інші функції у сфері надання безоплатної правової допомоги, встановлені законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Фінансування безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших джерел.

Фінансування безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється з видатків Державного бюджету України.

Перехідні положення Закону встановлюють, що до початку надання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги такої допомоги особа, яка проводить дізнання, слідчий чи суд призначають захисника через адвокатські об'єднання, а на території адміністративно-територіальних одиниць, на якій центри розпочали надання такої допомоги, - через зазначені центри.

Адвокати, які були призначені через об'єднання адвокатів до початку надання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги такої допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зобов'язані завершити ведення справ, які перебувають в їх провадженні, крім випадків, установлених законом.

Стаття 25 Закону стосується безпосередньо до адвокатів, які будуть залучені для надання безоплатної правової допомоги за умовами конкурсу:

1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.

2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється - за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.

Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються Законом "Про надання безоплатної правової допомоги", прийнятим Верховною Радою України 02.06.2011 р.

Мета Закону ніби і ясна - полегшити найбільш вразливим верствам населення країни вирішення питань, пов'язаних з порушенням їхніх прав, у захисті і відновлені цих прав. Мета, безумовно почесна. Депутати українського парламенту виділили на цю благодійність з бюджету (тобто з кишень платників податків) немалі кошти. Одразу підкреслимо - правова допомога буде безоплатною лише для тих, хто нею буде користуватись, а не для платників податків.

Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.

2. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.

3. Повноваження адвоката як захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді, для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення та представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами підтверджуються дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Виходячи з тексту статей 21 і 22 Закону, у всіх регіонах України створюються центри з надання безоплатної правової допомоги, роль яких буде полягати в тому, щоб підшукати адвоката і укласти з ним контракт на надання цієї самої правової допомоги від імені держави новим чиновницьким новоутворенням.

Від чиновника-керівника нової структури буде залежати: а) кому з адвокатів запропонувати роботу, а до кого не звертатись; б) визначити складність справи, тобто визначати суму оплати бюджетними грішми за роботу виконану адвокатом за контрактом чи договором; в) оцінювати складність та якість виконаної роботи, похвалити чи обуритися його роботою і направити листа про вилучення його із Реєстру адвокатів, обраних для співпраці.

2. У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати.

3. Повноваження адвоката, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються в порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Закону.

4. Адвокат, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов'язаний надати таку допомогу якісно в обсязі та у строки, визначені договором.

Органи адвокатського самоврядування позбавлені права нав'язувати якісь рішення примусово. Тобто на співпрацю з Центрами підуть лише добровольці.

До сказаного можна додати, що "Порядок і умови" укладення контрактів і договорів з адвокатами" Центром визначені Постановою КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1214. Згідно із Законом "Про надання безоплатної правової допомоги". Порядок і умови регулюють укладення Центром з надання безкоштовної вторинної правової допомоги:

- контрактів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на постійній основі;

- договорів з адвокатами, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

За цим документом безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

- захист від звинувачення;

- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

- складання документів процесуального характеру. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням

принципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу, Законів "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльності", "Порядку і умов" і ін.

Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро або адвокатського об'єднання.

Крім того, Кабмін вказує, що безоплатна вторинна правова допомога, яка надається згідно з контрактом (договором), повинна відповідати встановленим стандартам якості надання безоплатної правової допомоги.

Постанова № 1214 в новій редакції також містить додатки 1 і 2 до "Порядку і умов", які передбачають:

1) форму зразкового контракту, який укладається з адвокатом, що надає безкоштовної вторинної правової допомоги на постійній основі.

2) форму зразкового договору, який укладається з адвокатом для надання ним

Ця ж Постанова встановлює певні стандарти якості надання вторинної правової допомоги, які відповідно ураховують контракти і договори і за якими буде оцінюватись виконана за контрактом, договором робота.

До обов'язків, які приймає на себе кожен адвокат вступаючи в НААУ, Закон відносить і "... виконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування (п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону), у тому числі і рішень Ради адвокатів Регіону за адресою робочого місця, де він є занесеним до Єдиного реєстру".

Але будь-яка Рада не може приймати жодного зобов'язуючого адвокатів рішення, що не обговорювались на з'їзді чи конференції і не отримали б згоди і підтримки представників всієї адвокатської спільноти.Джерело: http://pidruchniki.com/1426030755574/pravo/mistse_rol_advokaturi_realizatsiyi_zakonu_pro_bezoplatnu_pravovu_dopomogu
Категорія: Мої статті | Додав: Admin (30.06.2016)
Переглядів: 249 | Теги: #адвокат #безоплатна правова допомо | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar